Strona główna Biuletyn Informacji Publicznej
sobota, 7 grudnia 2019 r.
imieniny obchodzą: Agata, Dalia

Zapytanie

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o wypełnienie formularza zapytaniowego.

Regulaminy

Strona główna » Regulaminy

wielkość tekstu:A | A | A

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w  Ogrodzieńcu

§ 1 Zasady korzystania z wypożyczalni
 
1.Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy obywatele.
2.Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
3.Przy zapisie zgłaszający powinien okazać dowód osobisty oraz wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
4.Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni. Podstawą zapisu jest dowód osobisty jednego z rodziców lub opiekuna prawnego.
5.Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o wszelkich zmianach danych osobowych, uwzględnionych na karcie zapisu.
6.Czytelnik przychodzący do wypożyczalni pozostawia wierzchnie okrycie i bagaż w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.
7.W wypożyczalni panuje zakaz palenia tytoniu, wprowadzania zwierząt i rowerów.
8.Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe pozbawiony prawa korzystania z wypożyczalni.
 
§ 2 Wypożyczanie
 
1.Wypożyczyć można jednorazowo 3 książki (tytułów) na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc.
 Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
2.Biblioteka może skrócić ustalony termin zwrotu książek, jeżeli są one szczególnie poszukiwaną pozycją (np. lektury szkolne).
3.Na prośbę czytelnika Bibliotekarz może zarezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
4.Z księgozbioru podręcznego wypożyczalni korzysta się na miejscu.
5.Wybrane książki czytelnik rejestruje u bibliotekarza, któremu też zwraca wypożyczone książki.
6.Przy wypożyczaniu kosztownych lub trudnych do nabycia książek, czytelnik obowiązkowo składa na karcie książki czytelny podpis przy dacie wypożyczenia.
7.Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, itp.
8.Na kopiowanie materiałów bibliotecznych czytelnik musi uzyskać zgodę bibliotekarza.
 
§ 3 Szanowanie książek
 
1.Czytelnik jest zobowiązany do szanowania książek, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
2.Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik, wpłacając stosowne odszkodowanie. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
3.Czytelnik może, za zgodą kierownika wypożyczalni, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.
 
§ 4 Przetrzymywanie książek
 
1.Za przetrzymywanie każdej wypożyczonej książki ponad termin Biblioteka pobiera opłaty ustalone w Cenniku opłat.
2.Czytelnik, do którego Biblioteka wysyła upomnienia w sprawie zwrotu książek pokrywa również ich koszty.
3.Jeżeli czytelnik pomimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
 
§ 5 Skargi i wnioski
 
1.Skargi i wnioski czytelnicy mogą zgłaszać dyrektorowi Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy.
 
§ 6 Przepisy końcowe
 
1.Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883) Biblioteka informuje, że dane osobowe czytelników zbierane i przechowywane, służą jedynie realizacji podstawowych zadań bibliotecznych wynikających z przepisów prawa.
2.Każdy czytelnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
3.Cennik opłat, jako Załącznik nr 1 stanowi integralną część niniejszego regulaminu.
 
 Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2010 roku.
 
Cennik opłat
 
Odszkodowanie za książki zagubione, zniszczone, uszkodzone wynosi:
- dla książek wydanych do roku 2004 - 3 krotną cenę inwentarzową/nie mniej niż – 35-zł.
- dla książek wydanych od roku 2005 - 2 krotną cenę inwentarzową/nie mniej niż – 35-zł.
Za każdy tydzień po terminie zwrotu, opłata wynosi za jeden wolumin - 1 -zł.
Koszt upomnienia w/g Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1991 roku w sprawie kosztów upomnienia…(Dz. U. Nr 81. poz. 354).
 
REGULAMIN CZYTELNI
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ogrodzieńcu

§ 1 Prawo korzystania
 
1.Z czytelni mogą korzystać wszyscy obywatele.
2.Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.
3.Wierzchnie okrycie, teczkę lub torbę należy pozostawić w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.
4.Czytelnik jest obowiązany wpisać się do zeszytu obecności.
5.W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków oraz zakaz korzystania z telefonów komórkowych.
6.W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z czytelni.
7.Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z czytelni.
 Decyzje w tej sprawie podejmuje dyrektor Biblioteki.
 
§ 2 Wypożyczenia
 
1.W czytelni można korzystać na miejscu z księgozbioru podręcznego, bieżących czasopism oraz innych zasobów Biblioteki.
2.Książki wybrane z księgozbioru podręcznego czytelnik zwraca dyżurnemu bibliotekarzowi w celu dokonania ewidencji wypożyczeń.
3.Książek i czasopism nie można wynosić z czytelni.
4.Wybrane przez czytelnika tytuły czasopism można wypożyczyć do domu, na okres nie dłuższy niż 7 dni po zaewidencjonowaniu ich przez bibliotekarza.
5.W uzasadnionych wypadkach dla stałych mieszkańców Gminy, bibliotekarz może wypożyczyć do domu (na czas zamknięcia czytelni) książki z księgozbioru podręcznego. Wypożyczając książki czytelnik wpłaca kaucję lub zostawia aktualny dokument z fotografią.
6.Czytelnia uczestniczy w wypożyczaniu międzybibliotecznym.
7.Czytelnik może prosić o zarezerwowanie książki, z której chwilowo korzysta ktoś inny.
8.Jeżeli czytelnikowi potrzebna jest książka, której nie ma w księgozbiorze, bibliotekarz informuje, w której z bibliotek może się znajdować.
9.Na prośbę czytelnika dyżurujący bibliotekarz może skopiować wskazany fragment materiałów bibliotecznych nie większy jednak niż 1 arkusz wydawniczy, tj. 22 strony (zgodnie z przepisami prawa autorskiego, pozwalającymi na kopiowanie fragmentów opublikowanych materiałów).
10.Dyżurujący bibliotekarz udziela informacji dotyczących posiadanych zbiorów, doboru literatury na interesujący czytelników temat, sposobu korzystania z katalogów i innych materiałów znajdujących się w Bibliotece.
 
§ 3 Szanowanie zbiorów
 
1.Na kopiowanie rysunków, schematów, planów itp., czytelnik powinien uzyskać zgodę dyżurującego bibliotekarza
2.Czytelnik jest zobowiązany do szanowania książek będących własnością społeczną.
3.Za uszkodzenie książki czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa pracownikczytelni w zależności od stopnia uszkodzenia. Na sumy wpłacone z tytułu uszkodzenia książki Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
 
§ 4 Skargi i wnioski
 
1.Skargi i wnioski czytelnicy mogą zgłaszać dyrektorowi Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej .
 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2010 roku .
 
 
REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ
Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Ogrodzieńcu
 
§ 1 Zasady korzystania
 
1.Prawo korzystania z komputerów zainstalowanych w czytelni internetowej przysługuje każdemu użytkownikowi po wcześniejszym porozumieniu z dyżurnym bibliotekarzem.
2.Korzystanie z Internetu jest bezpłatne.
3.Czytelnia internetowa jest czynna w godzinach pracy Biblioteki.
4.Użytkownik zobowiązany jest zaznajomić się z regulaminem czytelni internetowej oraz wpisać się do księgi odwiedzin.
5.Korzystanie z Internetu dozwolone jest do celów edukacyjnych oraz dydaktycznych.
6.Pracownicy Biblioteki na życzenie użytkownika udzielają instrukcji dotyczących wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu, programów użytkowych i zbiorów multimedialnych. Poszukiwania prowadzi samodzielnie użytkownik.
7.Stanowisko komputerowe może zajmować tylko jedna osoba (w wyjątkowych przypadkach, za zgodą bibliotekarza dwie osoby).
8.Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godzinę. Czas może zostać wydłużony w przypadku braku osób oczekujących na dostęp do Internetu.
9.Użytkownik ma prawo do:
·         korzystania z dostępu do Internetu
·         telefonicznej rezerwacji czas pracy przy komputerze
·         zapisywania wyników poszukiwań na nośnikach danych
·         korzystania ze zbiorów multimedialnych
10.Użytkownikowi zabrania się:
·         dewastacji i uszkodzeń komputera
·         instalowania jakiegokolwiek oprogramowania
·         przeglądania w Internecie stron zawierających informacje o charakterze erotycznym, przedstawiającym akty okrucieństwa i zgorszenia
·         zakładania własnych katalogów na dyskach
·         wprowadzaniu jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych
·         wykorzystywania Internetu dla czynności niezgodnych z prawem
·         wnoszenia i spożywania produktów żywnościowych, w tym napojów.
11.Zakazuje się korzystania z Internetu osobom wskazującym na spożycie alkoholu i środków odurzających oraz osobom nie przestrzegającym zasad higieny osobistej.
12.Każde dostrzeżone uszkodzenia komputera, sprzętu lub oprogramowania należy zgłosić dyżurnemu bibliotekarzowi.
 13.Po zakończeniu pracy z komputerem użytkownik zobowiązany jest zostawić go w konfiguracji zastanej.
14.Pracownicy Biblioteki mają prawo konsultować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.
 
 § 2 Odpowiedzialność użytkowników
 
1.Użytkownik ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody spowodowane przez niego w systemach komputerowych oraz wszelkie skutki związane z nieprawidłowym użyciem udostępnionego mu połączenia z siecią.
2.Pracownik Biblioteki ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji, jeśli uzna , że użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w Regulaminie.
3.Użytkownik nie stosujący się do przepisów Regulaminu może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z czytelni internetowej.
 
Regulamin obowiązuje od 1 marca 2010 roku.
 
 
 
REGULAMIN IMPREZ
organizowanych w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Ogrodzieńcu
 
§ 1
 1. Regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Ogrodzieńcu i jej filie.
 2. Do imprez tych zalicza się w szczególności: spotkania literackie, lekcje biblioteczne, odczyty, wystawy, spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty, zajęcia tematyczne, wycieczki i inne formy aktywności kulturalno-edukacyjnej.
 3. Udział w imprezie oznacza akceptację przez uczestnika postanowień Regulaminu.
 4. Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę.
 5. W przypadku wycieczek i imprez plenerowych uczestnicy nie są ubezpieczeni przez Organizatora imprezy. Mogą oni ubezpieczyć się dobrowolnie we własnym zakresie.
§ 2
 1. Zgłoszenia uczestnictwa w imprezie dokonuje się w Bibliotece lub telefonicznie.
 2. Liczba uczestników imprezy jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Organizator ma prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie i terminie imprezy.
 4. Organizator może odwołać imprezę, informując o tym uczestników.
§ 3
 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wykorzystanie i publikację swojego wizerunku.
 2. Biblioteka promuje swoją działalność zamieszczając zdjęcia, fotorelacje, filmy z przebiegu imprez w publikacjach i serwisach internetowych prowadzonych przez Bibliotekę.
 3. Dane osobowe uczestników Biblioteka przetwarza zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z dnia 29 października 1997 roku, Nr 133, poz. 833).
 4. Jeżeli uczestnik nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych oraz na publikację swojego wizerunku, zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu pisemnie dyrektorowi Biblioteki.
 5. Podczas zajęć i imprez organizowanych przez Bibliotekę zabrania się dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku.
 6. Uczestnik, który nie stosuje się do obowiązujących przepisów może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do udziału w imprezach organizowanych przez Bibliotekę.
 7. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 września 2014 roku.

 

Strona główna Drukuj dokument

Katalog on-line

Ilość zdjęć: 116
dalej
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ogrodzieńcu